Cast
FORMACIÓ SOBRE EINES DE GESTIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. Nº 21104-C

 

Col. Nº 53807

Entidad organizadora Expedient: B191499AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIONS PROFESSIONALS. 

A efectes del art. 10.1.d de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que obliga a facilitar dades acadèmiques i de col·legiació sobre les professions regulades es facilita informació sobre les acreditacions que legitimen a nivell legal i moral la prestació dels nostres serveis.

AULA DE MILLORA es troba inscrita al Directori de les consultories i enginyeries ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'activitat es troba donada d'alta ininterrompudament des de 2001, i manté un ventall de serveis relacionats en bona part amb el medi ambient.

El màxim responsable és Jordi de la Fuente Escudero amb NIF núm. 40.993.458-Y. Les seves dades acadèmiques i de col·legiació a efectes dels diferents serveis del formació que poden tenir consideració de professió regulada es faciliten a continuació.

 

Acreditacions per a la prestació de serveis de formació relacionada amb seguretat i salut en el treball (cursos sobre OHSAS 18001, Prevenció de Riscos Laborals...):

Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, que faculta per actuar dins el territori català i espanyol, en el marc de les funcions que atribueix el RD 39/1997 art. 37, per a cadascuna de les següents àrees d'especialització (3 especialitats):

 Seguretat en el treball.

 Higiene industrial.

 Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Acreditació com a tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció segons el Decret 30/2015.

 

Acreditacions per a la prestació de serveis de formació que toquin aspectes de medi natural (cursos sobre Estudis d'Impacte Ambiental, Informes de Sostenibilitat Ambiental, Inventaris biològics...):

Títol de Llicenciat en Biologia, especialitat de Biologia Vegetal i Ecologia (UAB).

Núm. de col·legiat 21104-C, pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

 

Acreditacions per a la prestació de serveis de formació relacionada amb gestió de la qualitat (cursos sobre ISO 9001, Marca Q "Calidad Turística", Marcat CE...) o gestió mediambiental (cursos sobre ISO 14001, Reglament EMAS, gestió de residus, legislació ambiental...) o d'altres sistemes de gestió:

Lamentablement, no existeix acreditació que limiti legalment qui pot impartir aquest tipus de formació, fet que ha ocasionat als darrers anys un enorme increment d'oferta de formació sobre aquests temes, i un elevat índex d'intrusisme professional, així com un nombre elevat d'estafes (que sovint no es denuncien a canvi d'un diploma però amb un pèsim aprenentatge).

En tractarse d'un servei professional adreçat a empreses, amb una directa relació i finalitat de promoció comercial dels productes i serveis de les empreses clients, el servei el sotmetem a les normes deontològiques de pròpies dels agents comercials col·legiats:

Agent Comercial professional (COACB)

Núm. de col·legiat 53807, pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.  

Ara bé, preguem als clients exigir sempre requisits d'experiència contrastada en la aplicació pràctica dels coneixements que pretenem ens ensenyin a un curs. El gabinet vinculat a Aula de Millora, imprescindible per a no perdre el contacte amb la realitat de les empreses (www.consultorjf.com) es troba en actiu des de l'any 2000. El consultor senior que presta els serveis personalment, aporta experiència continuada des de llavors, a diversos sectors, per tot el territori català i espanyol.

Afegit a l'experiència, summa el reciclatge continu, fent ús de bibliografia i articles existents sobre l'especialitat d'organització i estrategia, dins el món de l'administració d'empreses. Tot plegat, permet posar davant l'alumne docents amb un bagatge important.

I per a rebre correctament els serveis complementaris de tramitació de les bonificacions regulades segons Ley 30/2015 y Real Decreto 694/2017, a partir del crèdit generat per destinar a formació professional, de les cotitzacions a la Seguretat Social:

El màxim responsable d'AULA DE MILLORA (Jorge de la Fuente Escudero amb NIF núm. 40.993.458-Y), és entitat organitzadora amb el vist-i-plau de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, i té accés a l'aplicació informàtica amb aquesta categoria. Això vol dir que ha acreditat tots els requisits exigits per l'esmentada fundació (instal·lacions d'acadèmia amb llicència d'activitat vigent, trajectòria professional demostrable en formació, etc...)

 

Recordem als clients que pel seu interès cal exigir sempre acreditacions professionals i experiència contrastada abans de contractar qualsevol servei.  

 

A efectes de qualsevol contractació de cursos relacionats amb professions col·legiades, informem que la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (DOGC núm. 4651) estableix al seu article 17:

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

f) L'exercici d'una professió col·legiada per qui no compleix l'obligació de col·legiació.

g) La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l'objecte de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió.

 

A efectes de qualsevol contractació de formació sobre seguretat i salut (prevenció de riscos laborals), informem que el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27) estableix al seu article 37 les funcions que pot desenvolupar un Tècnic de Nivell Superior.

Entre aquestes funcions es troba la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i a les matèries pròpies de la seva àrea d'especialització (art. 37.1.c).